• Beijing Algebraic Geometry Colloquium

   12th Meeting

   Saturday, November 3, 2018

   Room 77201, BICMR, PKU

   Algebraic Geometry Activities in China

  • Matteo Ruggiero

   (Paris-Diderot)

   TBA

   13:30 - 14:30

   TBA

  • Chen Jiang

   (Kavli IPMU)

   TBA

   15:00 - 16:00

   TBA

  • Junwu Tu

   (ShanghaiTech)

   TBA

   16:30 - 17:30

   TBA

  • Organized by

   Baohua Fu CAS

   Lei Fu Tsinghua

   Xiaotao Sun CAS

   Zhiyu Tian PKU

   Qizheng Yin PKU

  All Posts
  ×